สังคมแห่งการแบ่งปันโลก Socail Network: Facebook Twitter Google+ Blogger Baidu Pinterest Amazon Evernote Flipboard Messenger Gmail Outlook Y! Mail Email PDF Online Print Addthis
niralai
ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ
 • UID1
 • สมัครเมื่อ2013-03-04
 • ใช้งานล่าสุด2017-03-26
 • ผู้ติดตาม18
 • ติดตาม2
 • โพสต์1655
 • โปร์ไฟล์http://www.watsuanvang.com/
 • วันเกิด1952-12-19
 • เงิน3390บาท
 • ความดี4312คะแนน
 • จิตพิสัย0คะแนน
 • เครดิต0คะแนน
 • บริจาค0คะแนน
 • ผู้สนับสนุน
 • ถ้วยทอง
 • ดาวราตรี
 • แตรดุริยางค์
 • บริการชุมชน
 • ไฟนักบุกเบิก
 • แฟนพันธุ์แท้
 • โซฟาสีแดง
 • ดารา
 • ผึ้งน้อยจอมพลัง
 • สมาชิก
 • ชื่นชอบ
 • ยอดนักเขียน
ราศีธนู(ราศีของท่าน) :
 • อ่าน : 14171
 • ตอบ : 13

แบบฟร์อมและแบบพิมพ์ต่างๆเกี่ยวกับกิจการคณะสงฆ์

Pro คุณสามารถเพลิดเพลินกับบริการมากขึ้นหลังจากเชื่อมโยงไปถึงโอ,เข้าสู่ระบบในขณะนี้บาร์ หากคุณยังไม่มีบัญชีกรุณาลงทะเบียนตอนนี้ร่วมกับเรา! X
ดาวน์โหลดตัวอย่างแบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้งคณะสงฆ์ต่่างๆ
              เพื่อ
อำนวยความสะดวกแก่เจ้าคณะพระสังฆาธิการและเลขานุการจึงได้ รวบรวมแบบฟร์อม
และแบบพิมพ์ต่างๆเกี่ยวกับกิจการคณะสงฆ์มาลงไว้ในเว็บไซต์    ซึงสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ได้  ซึ่งก็จะพยายามรวบรวมมาให้ครอบคลุมงานกิจการคณะสงฆ์


แบบรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้ ประจำปี ๒๕๕Excel

บัญชีรายนามพระภิกษุผู้เข้ารับการฝึกอบรมหน้าที่เจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้ Excel

บัญชีรายนามพระภิกษุผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นพระนักเทศน์ รุ่นที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๔Excel

บัญชีรายนามพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ Excel

ตัวอย่างหนังสือรับรองว่าจะเป็นผู้ดูแลความประพฤติพระภิกษุ-สามเณรในระหว่างไปต่างประเทศpdf File

แบบรายงานการบรรจุแต่งตั้งพระสังฆาธิการพระเลขานุการ (ใช้โปรแกรม Acrobat Reader เปิด)pdf File

บัญชีรายนามกรรมการตรวจธรรมสนามหลวงExcel

ปกแบบรายงานเพื่อขอพระราชทานสมณศักดิ์ (ขอตั้ง)pdf File

แบบรายงานเพื่อขอพระราชทานสมณศักดิ์ (ขอตั้ง) pdf File
๑๐
ปกแบบรายงานเพื่อขอพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ (ขอเลื่อน)pdf File
๑๑
แบบรายงานเพื่อขอพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ (ขอเลื่อน)pdf File
๑๒
แบบบัญชีรายนามพระสังฆาธิการผู้เข้ารับการฝึกอบรมหน้าที่เจ้าอาวาส(อบรมเจ้าอาวาสใหม่) ของคณะสงฆ์หนใต้Excel
๑๓
แบบฟอร์มแต่งตั้งเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดWord
๑๔
แบบเอกสารเพื่อรายงานการประชุมพระสังฆาธิการWord
๑๕
บัญชีรายนามพระสังฆาธิการเพื่อพระราชทานสมณศักดิ์พระราชาคณะExcel
๑๖
บัญชีรายนามพระสังฆาธิการเพื่อพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์Excel
๑๗
บัญชีรายนามพระสังฆาธิการเพื่อพระราชทานสมณศักดิ์Excel
๑๘
แบบหนังสือขอแต่งตั้งพระสังฆาธิการชั้นเจ้าคณะ             และเอกสารที่เกี่ยวข้องWord
๑๙
แบบหนังสือเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะWord
๒๐
แบบหนังสือคำสั่งแต่งตั้ง             แจ้ง และรายงานการแต่งตั้งเลขานุการเจ้าคณะWord
๒๑
แบบเอกสารรายงานเพื่อขอยกเจ้าคณะและรองเจ้าคณะเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะWord
๒๒
แบบเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดราษฎร์Word
๒๓
แบบเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดราษฎร์Word
๒๔
แบบเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อแต่งตั้งรองและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์Word
๒๕
แบบเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อแต่งตั้งถอดถอนไวยาวัจกรWord
                        
๒๖
แบบเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อการพ้นจากตำแหน่งพระสังฆาธิการและไวยาวัจกร Word
                        
๒๗
แบบเอกสารเกี่ยวกับการขอยกพระสังฆาธิการเป็นกิตติมศักดิ์Word
                        
๒๘
แบบเอกสารเพื่อให้พระสังฆาธิการออกจากตำแหน่งหน้าที่Word
                        
๒๙
แบบเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อถอดถอนพระสังฆาธิการจากตำแหน่งหน้าที่Word
                        
๓๐
แบบเอกสารเกี่ยวกับการให้พระสังฆาธิการพักจากตำแหน่งหน้าที่Word
                        
๓๑
แบบเอกสารเกี่ยวกับการตำหนิโทษและภาคทัณฑ์พระสังฆาธิการ Word
๓๒
แบบเอกสารเกี่ยวกับการร้องทุกข์ Word
๓๓
แบบฟร์อมบัญชี ศ แผนกธรรม (ท่านจะต้องมีโปรแกรม WinRAR จึงจะเปิดใช้ได้) .rar file
๓๔
แบบฟร์อมบัญชี  สนามสอบ ประจำปี ๒๕๕๑ (ท่านจะต้องมีโปรแกรม WinRAR จึงจะเปิดใช้ได้) .rar file
๓๕
แบบบัญชีรายนามกรรมการตรวจธรรมสนามหลวงpdf File                    
๓๖
ใบสั่งซื้อหนังสือสุทธิสำหรับพระภิกษุสามเณร (แบบใหม่) (จะต้องใช้โปรแกรม Acrobat Reader เปิด)pdf File
๓๗
บัญชีรายนามวัดเพื่อขอจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด  Excel
๓๘
บัญชีรายชื่อพระภิกษุสามเณรผู้ขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศExcel
๓๙
ทะเบียนประวัติพระวินยาธิการ หรือตำรวจพระ (ลองเอาไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับ)              
pdf File
๔๐
หนังสือควบคุมการออกหนังสือสุทธิให้แก่พระภิกษุสามเณร (ออกแบบไว้สำหรับออกให้ได้เล่มละ ๑๐๐ รูป)pdf File
๔๑
ปกหนังสือควบคุมการออกหนังสือสุทธิให้แก่พระภิกษุสามเณรpdf File
๔๒
แบบบัญชีรายนามพระสังฆาธิการผู้เข้ารับการฝึกอบรมหน้าที่เจ้าอาวาส(อบรมเจ้าอาวาสใหม่) ของคณะสงฆ์หนใต้Excel
๔๓
ตัวอย่างหนังสือขอฝากศิษย์ให้เข้าอยู่พำนักเพื่อศึกษาและประพฤติปฏิบัติธรรมในสำนักpdf File
๔๔
ตัวอย่างหนังสือรับรองการบรรพชาอุปสมบท (เพื่อให้กุลบุตรผู้ที่ลาบวชได้เก็บไว้เป็นหลักฐานรายงานตัวเข้าทำงาน)pdf File
๔๕
ตัวอย่างหนังสือเจ้าอาวาสอุปัชฌาย์ขอฝากศิษย์ให้เข้าอยู่พำนักเพื่อศึกษาและปฏิบัติธรรมในสำนักวัดอื่นpdf File
๔๖
บัญชีรายชื่อนักเรียนเข้ารับการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความมั่นคงฯ ภาคใต้ Excel
๔๗
บัญชีรายชื่อผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความมั่นคงฯ  ภาคใต้ Excel
๔๘
ตัวอย่างหนังสือรับรองว่าจะเป็นผู้ดูแลความประพฤติพระภิกษุ-สามเณรในระหว่างไปต่างประเทศpdf File
๔๙
แบบฟอร์มชุดใบสมัครขอบรรพชาอุปสมบท             (แบบใหม่ มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก)pdf File
๕๐
บัญชีสัทธิวิหาริกประจำปี             หรือ บัญชี สว.๑ (สำหรับพระอุปัชฌาย์ รายงานเจ้าคณะตำบล เพื่อส่งเจ้าคณะอำเภอ)Excel
๕๑
บัญชีสัทธิวิหาริกของพระอุปัชฌาย์             ในจังหวัด หรือบัญชี สว. ๒ (สำหรับเจ้าคณะจังหวัดทำส่งเจ้าคณะภาค)Excel
๕๒
บัญชีสัทธิวิหาริกของพระอุปัชฌาย์             ในภาค หรือ บัญชี สว.๓ (สำหรับเจ้าคณะภาคนำส่งเจ้าคณะใหญ่)Excel
๕๓
แบบรายงานการพ้นตำแหน่งของพระสมณศักดิ์ พระสังฆาธิการ หรือเลขานุการ(ใช้โปรแกรม Acrobat Reader เปิด)pdf File
๕๔
แบบฟอร์มบัญชีส่งสอบความรู้บาลี ประจำปี (บัญชีรายชื่อผู้ขอเข้าสอบบาลี ศ.๒ และบัญชีเรียกชื่อผู้เข้าสอบบาลี  ศ.๓)  (ใช้โปรแกรม             WinRAR 3.40thai เปิด).rar file
๕๕
บัญชีรายนามพระสังฆาธิการเพื่อเสนอขอแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะ / รองเจ้าคณะExcel
๕๖
บัญชีรายนามพระสังฆาธิการเพื่อเสนอขอแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะExcel
๕๗
บัญชีรายนามพระสังฆาธิการผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ ประจำปี ๒๕๕.......Excel
๕๘
คำแนะะนำเกี่ยวกับการเขียนประวัติเพื่อขอพระราชทานตั้งสมณศักดpdf File
๕๙
แบบทะเบียนประวัติพระราชาคณะ (เพื่อพิมพ์รายงานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ)pdf File  
๖๐
แบบทะเบียนประวัติพระครูสัญญาบัตร (เพื่อพิมพ์รายงานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ)                        
pdf File
                       
๖๑
แบบทะเบียนประวัติพระภิกษุ (โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม มติที่ ๑๑๕/๒๕๕๒)                        
pdf File
                       
๖๒
แบบทะเบียนประวัติสามเณร (โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม มติที่ ๑๑๕/๒๕๕๒)                        
pdf File
                       
๖๓
แบบรายงานรายรับ-รายจ่ายการทอดกฐิน                        
pdf File
                       
๖๔
แบบสำรวจพระสังฆาธิการหนใต้             ซึ่งดำรงตำแหน่ง ที่มีอายุครบ ๘๐ ปีบริบูรณ์                        
pdf File
                       
๖๕
แบบสำรวจพระสังฆาธิการหนใต้ซึ่งดำรงตำแหน่ง ที่มีอายุยังไม่ครบ ๘๐ ปี (แนบแบบรายงานขอยกเป็นที่ปรึกษาฯ ด้วย)                        
pdf File
                       
๖๖
ดาวน์โหลดฟอนท์ภาษาบาลีfont_paLi(ท่านจะต้องมีโปรแกรม WinRAR จึงจะเปิดใช้ได้) font_paLi.rar
๖๗
ดาวน์โหลดฟอนท์ภาษาบาลี (ท่านจะต้องมีโปรแกรม WinRAR จึงจะเปิดใช้ได้) winzip
๖๘
ดาวน์โหลดฟอนท์ภาษาไทยfont_thai  (ท่านจะต้องมีโปรแกรม WinRAR จึงจะเปิดใช้ได้) font_thai.rar
๖๙
ตัวอย่างคำสั่งเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีแต่งตั้ง รก วัดพัฒนาราม Word
๗๐
โปรแกรม WinRAR 3.40thaiWinRAR3.40thai              

ขอบคุณที่มาจากเว็บสำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๖

ถูกใจ2

ผู้ถูกใจล่าสุด :

prayoonprayoo... พระสุรัตน์พระสุร...
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สื่อการสอน ผู้พัฒนา ศูนย์สื่อการสอนพระพุทธศาสนาวัดสวนวาง ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา  
[และอย่าลืมแสดงความคิดเห็นขอบคุณ ก่อนดาวน์โหลดสื่อการสอนที่นี่]
ตั้งกระทู้-ตอบกระทู้-ส่งข้อความไม่เป็น =>>>คลิกที่นี่วิธีใช้เว็บวัดสวนวาง
ต้องการแสดงความคิดเห็นติชมเสนอแนะเว็บวัดสวนวาง =>>>คลิกที่นี่

คลิกดูรายละเอียดลิงค์แจกสื่อที่นี่
SongSaLueng
สมาชิกระดับ III
สมาชิกระดับ III
 • UID1360
 • สมัครเมื่อ2013-12-02
 • ใช้งานล่าสุด2017-04-29
 • ผู้ติดตาม0
 • ติดตาม0
 • โพสต์37
 • โปร์ไฟล์http://www.watomnoi.com
 • วันเกิด1987-9-19
 • เงิน12บาท
 • ความดี60คะแนน
 • จิตพิสัย0คะแนน
 • เครดิต0คะแนน
 • บริจาค0คะแนน
ลิงค์โพสต์นี้#
โพสต์เมื่อ : 2013-12-02 19:04
ทำไมถึงไม่สามารถโหลดได้เลย
ตวงศักดา
สมาชิกระดับ II
สมาชิกระดับ II
 • UID1790
 • สมัครเมื่อ2014-03-05
 • ใช้งานล่าสุด2014-03-07
 • ผู้ติดตาม0
 • ติดตาม0
 • โพสต์28
 • โปร์ไฟล์
 • วันเกิด0-0-0
 • เงิน10บาท
 • ความดี40คะแนน
 • จิตพิสัย0คะแนน
 • เครดิต0คะแนน
 • บริจาค0คะแนน
ลิงค์โพสต์นี้#
โพสต์เมื่อ : 2014-03-05 18:18
nkp575
สมาชิกระดับ I
สมาชิกระดับ I
 • UID1950
 • สมัครเมื่อ2014-04-16
 • ใช้งานล่าสุด2014-04-16
 • ผู้ติดตาม0
 • ติดตาม0
 • โพสต์1
 • โปร์ไฟล์
 • วันเกิด0-0-0
 • เงิน10บาท
 • ความดี13คะแนน
 • จิตพิสัย0คะแนน
 • เครดิต0คะแนน
 • บริจาค0คะแนน
ลิงค์โพสต์นี้#
โพสต์เมื่อ : 2014-04-16 08:44
โหลดไม่เป็นครับ
dekdoy
สมาชิกระดับ III
สมาชิกระดับ III
 • UID2764
 • สมัครเมื่อ2014-09-17
 • ใช้งานล่าสุด2014-11-03
 • ผู้ติดตาม0
 • ติดตาม0
 • โพสต์73
 • โปร์ไฟล์
 • วันเกิด0-0-0
 • เงิน10บาท
 • ความดี85คะแนน
 • จิตพิสัย0คะแนน
 • เครดิต0คะแนน
 • บริจาค0คะแนน
4ลิงค์#
โพสต์เมื่อ : 2014-09-24 19:35
ดีมาก
พระปราบศึก
สมาชิกระดับ II
สมาชิกระดับ II
 • UID2754
 • สมัครเมื่อ2014-09-15
 • ใช้งานล่าสุด2014-10-08
 • ผู้ติดตาม0
 • ติดตาม0
 • โพสต์29
 • โปร์ไฟล์
 • วันเกิด0-0-0
 • เงิน11บาท
 • ความดี41คะแนน
 • จิตพิสัย0คะแนน
 • เครดิต0คะแนน
 • บริจาค0คะแนน
5ลิงค์#
โพสต์เมื่อ : 2014-10-08 23:16
ต้องการมาก
ญาณโชติ
สมาชิกระดับ IIIII
สมาชิกระดับ IIIII
 • UID2483
 • สมัครเมื่อ2014-07-28
 • ใช้งานล่าสุด2017-04-17
 • ผู้ติดตาม1
 • ติดตาม2
 • โพสต์244
 • โปร์ไฟล์
 • วันเกิด0-0-0
 • เงิน20บาท
 • ความดี371คะแนน
 • จิตพิสัย0คะแนน
 • เครดิต0คะแนน
 • บริจาค0คะแนน
6ลิงค์#
โพสต์เมื่อ : 2015-01-23 08:13
ขอบพระคุณมาก ๆ ครับ มีประโยชน์มาก ๆ ครับ
ญาณโชติ
สมาชิกระดับ IIIII
สมาชิกระดับ IIIII
 • UID2483
 • สมัครเมื่อ2014-07-28
 • ใช้งานล่าสุด2017-04-17
 • ผู้ติดตาม1
 • ติดตาม2
 • โพสต์244
 • โปร์ไฟล์
 • วันเกิด0-0-0
 • เงิน20บาท
 • ความดี371คะแนน
 • จิตพิสัย0คะแนน
 • เครดิต0คะแนน
 • บริจาค0คะแนน
7ลิงค์#
โพสต์เมื่อ : 2015-01-23 08:13
แต่ยังไม่สามารถดาวโหลดได้เลยครับมิทราบว่าเป็นอะไรครับ
assadong
สมาชิกระดับ I
สมาชิกระดับ I
 • UID3596
 • สมัครเมื่อ2015-12-22
 • ใช้งานล่าสุด2015-12-22
 • ผู้ติดตาม0
 • ติดตาม0
 • โพสต์1
 • โปร์ไฟล์
 • วันเกิด0-0-0
 • เงิน10บาท
 • ความดี13คะแนน
 • จิตพิสัย0คะแนน
 • เครดิต0คะแนน
 • บริจาค0คะแนน
8ลิงค์#
โพสต์เมื่อ : 2015-12-22 14:17
ดาวน์โหลด เอกสารงานคณะสงฆ์ไม่ได้เลย
พระสมชาติ
สมาชิกระดับ III
สมาชิกระดับ III
 • UID3247
 • สมัครเมื่อ2015-06-24
 • ใช้งานล่าสุด2016-12-29
 • ผู้ติดตาม0
 • ติดตาม0
 • โพสต์73
 • โปร์ไฟล์
 • วันเกิด0-0-0
 • เงิน10บาท
 • ความดี91คะแนน
 • จิตพิสัย0คะแนน
 • เครดิต0คะแนน
 • บริจาค0คะแนน
9ลิงค์#
โพสต์เมื่อ : 2016-07-23 21:09
ขอบพระคุณครับ
Sarayooth
สมาชิกระดับ II
สมาชิกระดับ II
 • UID3905
 • สมัครเมื่อ2016-07-26
 • ใช้งานล่าสุด2016-08-24
 • ผู้ติดตาม0
 • ติดตาม0
 • โพสต์28
 • โปร์ไฟล์
 • วันเกิด0-0-0
 • เงิน10บาท
 • ความดี44คะแนน
 • จิตพิสัย0คะแนน
 • เครดิต0คะแนน
 • บริจาค0คะแนน
10ลิงค์#
โพสต์เมื่อ : 2016-07-27 00:12
ขออนุโมทนา สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
prayoon
สมาชิกระดับ II
สมาชิกระดับ II
 • UID3911
 • สมัครเมื่อ2016-07-28
 • ใช้งานล่าสุด2016-07-29
 • ผู้ติดตาม0
 • ติดตาม0
 • โพสต์22
 • โปร์ไฟล์
 • วันเกิด0-0-0
 • เงิน10บาท
 • ความดี34คะแนน
 • จิตพิสัย0คะแนน
 • เครดิต0คะแนน
 • บริจาค0คะแนน
11ลิงค์#
โพสต์เมื่อ : 2016-07-29 19:22
Vichan
สมาชิกระดับ I
สมาชิกระดับ I
 • UID3945
 • สมัครเมื่อ2016-08-24
 • ใช้งานล่าสุด2016-08-24
 • ผู้ติดตาม0
 • ติดตาม0
 • โพสต์6
 • โปร์ไฟล์
 • วันเกิด0-0-0
 • เงิน10บาท
 • ความดี18คะแนน
 • จิตพิสัย0คะแนน
 • เครดิต0คะแนน
 • บริจาค0คะแนน
12ลิงค์#
โพสต์เมื่อ : 2016-08-24 15:14
ขอบพระคุณมากๆครับ
Vichan
สมาชิกระดับ I
สมาชิกระดับ I
 • UID3945
 • สมัครเมื่อ2016-08-24
 • ใช้งานล่าสุด2016-08-24
 • ผู้ติดตาม0
 • ติดตาม0
 • โพสต์6
 • โปร์ไฟล์
 • วันเกิด0-0-0
 • เงิน10บาท
 • ความดี18คะแนน
 • จิตพิสัย0คะแนน
 • เครดิต0คะแนน
 • บริจาค0คะแนน
13ลิงค์#
โพสต์เมื่อ : 2016-08-24 15:17
ทำไมเปิดไม่ได้ครับ

ขึ้นไปข้างบน
" />