สังคมแห่งการแบ่งปันโลก Socail Network: Facebook Twitter Google+ Blogger Baidu Pinterest Amazon Evernote Flipboard Messenger Gmail Outlook Y! Mail Email PDF Online Print Addthis

สือการสอน PowerPoint มีทั้งหมด 321 เรื่อง(เพิ่มเป็น 351 เรื่อง)

คัดลอกลิงค์#
เพิ่มเติม
 • อ่าน : 22883
 • ตอบ : 193
โพสเมื่อ : 2013-03-08 08:50
โพสต์เมื่อ 2013-03-21 โดย suttasilo เน้นสี
Pro คุณสามารถเพลิดเพลินกับบริการมากขึ้นหลังจากเชื่อมโยงไปถึงโอ,เข้าสู่ระบบในขณะนี้บาร์ หากคุณยังไม่มีบัญชีกรุณาลงทะเบียนตอนนี้ร่วมกับเรา! X
     

สื่อการสอน PowerPoint มีทั้งหมด 321 เรื่อง
ที่ได้อัพโหลดไปแล้วยังไม่ได้นับรวม
PowerPoint ในส่วนของวิชาพระพุทธศาสนา  
จัดเรียงตามลำดับหมายเลขตั้งแต่ 001-312
สื่อส่วนใหญ่ทำด้วย PowerPoint 2003 นามสกุล .ppt
ถ้าทำด้วยPowerPoint 2007 นามสกุล .pptx

สื่อทั้งหมดนี้จะค่อยๆทยอยอัพครับ
001    การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นบูรณาการ-ดร.อาจอง
002    การจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนาพระเทพโสภณ
003    การจัดการเรียนรู้วิชาพุทธสำหรับผุ้บริหาร
004    การจัดการเรียนรู้วิชาพุทธ
005    การจัดหลักสูตร
006    การบริหารการศึกษา
007    การประเมินตามสภาพจริง
008    การพัฒนาการเรียนรู้ก่อนปฐมวัย
009    การเรียนรู้แบบบูรณาการ
010    การเรียนรู้
011    แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
012    ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้
013    แนวคิดการจัดการเรียนรู้ตามแนววิถีพุทธ  วัดไร่ขิง
014    วิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี1
015    วิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี2
016    แนวทางการดำเดินงานร.ร.วิถีพุทธ 2
017    แนวทางการดำเดินงานร.ร.วิถีพุทธ 1ร.ร.สตรีภูเก็ต
018    สถานการณ์เสียแผ่นดิน14ครั้ง
019    เสวนาทฤษฎีการเรียนรู้
020    ออกแบบการเรียนรู้
021    จิตวิทยาการเรียนรู้
022    การพัฒนาชีวิตตามแนวไตรสิกขา
023    การพัฒนาคุณธรรมผู้บริหาร
024    สัมมนาพระพุทธศาสนา๑
025    ไตรสิกขา
026    โอวาท3ไตรสิกขา
027    โอวาท๓(หลักธรรมที่มีความสัมพันธ์กับไตรสิกขา)
028    สื่อเรียนรู้พระพุทธศาสนา
029    นำเสนอปัญหาสังคม
030    ข่าว นสพ
031    ค่านิยมที่ดีสังคมไทย
032    การพัฒนาจิต
033    การพัฒนาจิต2
034    สติปัฏฐานสี่
035    สมาธิบำบัด
036    นำเสนอจริต 6
037    พัฒนาจิตราชภัฏ
038    พระพุทธศาสนากับการเมืองไทย
039    พุทธธรรมกับชีวิต
040    Buddhataspoetry(พุทธททาสคำกลอน))
041    มงคลสูตร
042    สถานการณ์ยาเสพติดปี 2545
043    สถานการณ์ยาเสพติด ของประเทศและภาคอีสาน
044    สถานการณ์ยาเสพติดในสถานศึกษา
045    สถานการณ์ยาเสพติดประเทศไทย
046    เรียนรู้พระรัตนตรัยอย่างไรให้สนุก
047    พระรัตนตรัย  (ฉบับนำไปปรับปรุง01)
048    พระรัตนตรัย
049    พระรัตนตรัย2
050    ทายชื่ออาหาร
051    ศีล 5
052    ศีล๕พื้นฐานการดำเนินชีวิต
053    ประวัติพระพุทธเจ้า
054    ทดสอบคำนวณเลข
055    ทดสอบภาษาบาลี
056    ภาพทายนิสัย
057    กรุ๊ปเลือด
058    ภาพดำทำดี
059    สุดแต่ใจจะไขว่คว้า (10 คำถาม )
060    สะเก็ดภาพ
061    นำเสนอการ์ตูนธรรมะ
062    เรื่องของกบตัวเล็กๆ ตัวหนึ่ง
063    เด็กเอ๋ยเด็กดี
064    การเลือกคู่ครอง
065    นำเสนอเรื่องนรก
066    ทฤษฎีความรัก
067    Free_sex
068    กฏกติกามารยาทการเข้าค่าย
069    ทุกปัญหาชีวิต  พิชิตด้วยธรรมะ
070    หลวงพี่เอี้ยงตอนการให้ทานที่ได้บุญมากกว่า
071    พิษภัยของบุหรี่และวิธีเลิกสูบ
072    อริยสัจจสี่ ม.5
073    หลักธรรมพื้นฐาน    
074    หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา    
075    วิธีเลือกทางเดินของชีวิต    
076    การเดินจงกรม 6 ระยะ (คัมภีร์วิ)    
077    กายใจตาย    
078    การปรับอินทรีย์    
079    ฝึกกายใจ    
080    จิตภาวนา    
081    อานาปานสติ  16    
082    จิตวิทยาในการสอนศีลธรรม    
083    จิตวิทยาสอนวัยรุ่น    
084    พระสงฆ์กับงานพัฒนาศีลธรรมเยาวชน    
085    จุดเด่นของพระพุทธศาสนา    
086    คอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนการสอน    
087    ความสำคัญของ พระพุทธศาสนา    
088    วิเคราะห์พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน    
089    วิเคราะห์หลักธรรม    
090    นำเสนอรูปแบบการสอน11    
091    หลักธรรมสำหรับแก้ปัญหาสังคม ดร.โอภาส กิจกำแหง    
092    โทษของสุรา-เผด็จ    
093    โยนิโส มนสิการ    
094    ทฤษฎีใหม่    
095    ทศพิศราชธรรม    
096    แบบฝึกหัด อกุศลมูล    
097    คุณค่าของชีวิต    
098    ชีวิตวัยรุ่น
099    ชาวพุทธควรทำตัวอย่างไร
100    หน้าที่ชาวพุทธ
101    เพื่อนที่ดีของเพื่อน
102    เพื่อนแท้
103    ธรรมศึกษา
104    วิชาธรรม
105    วิชาเบญจศีลเบญจธรรม
106    วันเข้าพรรษา
107    วันมาฆบูชา
108    วันวิสาขบูชา
109    วันอาสาฬหบูชา
110    วันอาสาฬหบูชา_วันเข้าพรรษา
111    อาสาฬหบูชา
112    คนมีธรรม
113    แก่นพุทธศาสนา3
114    ความสามัคคี
115    จักร 4 ใหม่
116    ทิศ 6 new
117    บุญ10วิธี
118    หลักพุทธธรรม DCI
119    หลักธรรมโอวาท 3
120    หน้าที่พระ
121    ครอบครัวและชุมชนกับการแก้ปัญหายเสพติด
122    ยาเสพติดปัจจุบัน
123    วัยรุ่นกับภัยยาเสพติดและประเภทของยา
124    ประเภทยาเสพติดใหม่
125    กระท่อม ภัยเงียบ
126    หน้าที่ของคนไทย
127    การก้าวทันยาของวัยรุ่น
128    การแก้ปัญหายาเสพติด
129    ประวัติธงชาติ
130    5 รั้วล้อมไทย
131    พระราชดำรัส จากในหลวง
132    ยุทธศาสตร์พระราชทาน
133    ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
134    เก้าคำที่พ่อสอน
135    พระมหากษัตริยร.9
136    ฉีดเฮโรอีน
137    รู้ทันเอดส์
138    แปลกมั๊ย
139    หน้าที่ชาวพุทธ 1
140    หน้าที่ชาวพุทธ 2
141    ลูกอบอุ่มอิ่มเอมอ้อมอกแม่
142    ความเป็นผู้นำ
143    จิตสำนึกในความรักชาติศาสน์กษัตริย์
144    วินัยในการดำรงชีวิต
145    นันทนาการ-เกมและเพลงปลุกใจความเป็นคนไทย
146    สื่อเกมจับผิดภาพปริศนาอักษรไขว้(ใบงานป.๖)
147    THE CARROT, THE EGG
148    การวิเคราะห์ผู้ฟัง
149    ครูกัลยาณมิตรของแผ่นดิน
150    ความแตกต่างวันมาฆะบูชากับวันวาเลนไทน์
151    ค่ายวัยใสใจสะอาด
152    คำเตือนจากความตาย
153    คิดแบบโยนิโสฯ-สุมน
154    โครงงานเฉลิมพระเกียรติ
155    จิตสำนึกการให้บริการ เผด็จ
156    เทคนิคการจัดค่ายคุณธรรม
157    เทคนิคบรรยายพระคุณแม่วิทยากร
158    ธรรมสำหรับคุณ
159    มนุษย์คุณภาพ
160    มนุษย์สัมพันธ์กับผู้บริหาร
161    มือบอนบ่อนทำลาย
162    รู้เท่าทันต่อชีวิตและโลก
163    สมองกับการเรียนรู้
164    สรุปบาป ๗ ประการ
165    สื่ออันตราย
166    อบรมโอเน็ต(ศาสนาทั่วไป)
167    ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
168    สามดีของเมืองไทย
169    ศาสนพิธี3
170    การพัฒนาด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
171    ทักษะการใช้สื่อ
172    วันสำคญทางพระพุทธศาสนา
173    หลักธรรมอริยสัจสี่
174    Introbuddhism
175    meditaition
176    กฎแห่งกรรม - กฏแห่งกรรม
177    กฎแห่งกรรม
178    กรรม 12
179    กรรมฆ่าหมู
180    กรรมตกแต่ง
181    การเสริมสร้างสุขภาพวิถีไทย
182    เกมสร้างคนคนสร้างชาติหมากหยิบ
183    เรื่องที่จะพิสูจน์
184    คำสอนครูบาอาจารย์
185    มรณานุสติ    
186    ฉันรักเธอเท่าชีวี        
187    ชีวิตเกิดมาทำไม        
188    ทำบุญอย่างฉลาด    
189    ทำอย่างไรวัยรุ่นไทยจะมีอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ดี    
190    นำเสนอจริยธรรม    
191    บทสวดทำวัตร(มจร.)
192    ปรัชญาแห่งความรัก (ความรักคืออะไร)
193    ยายแต๋ว(จะเข้าวัดเมื่อไร)
194    พระรัตนตรัย 04
195    โยคะ
196    วัวสอนยาก  มารยาทผู้ดี
197    สภาพปัญหาสังคม
198    สรุปสัจจธรรมชีวิต
199    สุขภาพจิตกับนิสัย
200    พุทธประวัติแบบทดสอบ
201    พุทธประวัติศพอ.1
202    สื่อการสอนพุทธประวัติ
203    งานนำเสนอพุทธประวัติ
204    การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
205    การบริหารงานแบบซีอีโอภาครัฐ
206    การปกครองสมัยรัตนโกสิน
207    การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมไทย
208    การเผยแพร่พระพุทธศาสนาในประเทศออสเตรเลีย
209    การพัฒนาด้านวินัย  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
210    จริยธรรมของนักการเมือง
211    ชุดฝึกอบรมเรื่องศาสนพิธี
212    ทบทวนปัญหาพุทธประวัติก่อนสอบธ.ศ.ตรี
213    ทางแห่งความงาม
214    นิทรรศการวิสาขบูชา
215    พระสงฆ์กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
216    พ่อ(๕ธันวารักพ่อทั้งแผ่นดิน)
217    พุทธประวัติ(ครูเฉลิมศักดิ์)
218    ร.ร.วิถีพุทธสตรีอ่างทอง
219    วัฒนธรรมไทยในปัจจุบัน
220    วัยสูงอายุ
221    วิกฤติปัญหาวัฒนธรรมไทย
222    วิชาธรรมวิภาค(พระนพรัตน์)
223    วิทยากรวิทยาการ
224    ศาสนาในวัฒนธรรมไทย
225    เศรษฐกิจพอเพียง
226    สื่อการสอนมารยาทชาพุทธม.๖
227    สื่อการสอนเรื่องพระไตรปิฎกม.๖
228    หลักธรรมนำชาวพุทธ
229    หลักมงคล 38
230    อบายมุข 6    
231    การเป็นพลเมืองที่ดี
232    การเป็นบุตรที่ดี
233    ลับสมองเพียงสองตาจ้อง
234    ผู้อบรมที่ดีควรทำตัวเป็นเช่นไร?
235    ศาสนพิธี 1(พิธีการทำบุญ)
236    ศาสนพิธี 2(การจัดโต๊ะหมู่บูชา)
237    วิถีพุทธ
238    รวมความบันเทิงผายลม
239    อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
240    ตากับตีน(ความอวดดี)
241    ติวก่อนสอบวิชาธรรม  ธศ.ตรี
242    หลักสูตรธรรมวิภาค ธศ.ตรี
243    ติวก่อนสอบ วิชาพุทธประวัติ ธศ.ตรี
244    พุทธอุบัติสมบูรณ์
245    ติวก่อนสอบ วิชาเบญจศีล ธศ.ตรี
246    โจทย์กระทู้ ธ.ศ.ตรีการบ้าน
247    โจทย์กระทู้ ธ.ศ.ตรีครั้งสอง
248    ติวก่อนสอบวิชาศาสนพิธี  ธศ.ตรี
249    หลักการอ่านภาษาบาลีเบื้องต้น
250    ติวก่อนสอบวิชาธรรม  ธศ.โท
251    ติวก่อนสอบวิชาอนุพุทธประวัติ  ธศ.โท
252    ติวก่อนสอบวิชาอุโบสถศีล  ธศ.โท
253    โจทย์กระทู้ การบ้านธ.ศ.โท
254    ติวก่อนสอบวิชาศาสนพิธี  ธศ.โท
255    ติวก่อนสอบวิชาธรรม  ธศ.เอก
256    ติวก่อนสอบวิชาพุทธานุพุทธประวัติ  ธศ.เอก
257    ติวก่อนสอบวิชากรรมบถ  ธศ.เอก
258    พุทธประวัติ ป.6(ประสูติ-ตรัสรู้)
259    พุทธประวัติ ป.6(ประกาศพระศาสนา)
260    พุทธประวัติ ป.6(พระอัครสาวก)
261    พุทธประวัติ ป.6(ปรินิพพาน)
262    กฎแห่งกรรมในทางพระพุทธศาสนา
263    หลักกรรมทางพระพุทธศาสนา
264     ทำวัตรเช้าแปล
265     ทำวัตรเย็นแปล
266     สวดมนต์ทำนองสรภัญญะ
267     ทำวัตรสวดมนต์บทพิเศษ
268     บทบาทพุทธศาสนิกชนที่ดี
269     ท่อง 3 โลก
270     การเข้าใจในกิจของพระภิกษุ
271     ธรรมกับข้าราชการ(สาธารณสุข)
272     จิตสำนึกการให้บริการ
273     (ปริศนาเฉลย)โอวาท 3 พระรัตนรัย3
274     เกมทายภาพ (สุภาษิตไทย)
275     เกิดเป็นคนต้องทนให้เขาด่า
276     ความหมายบทสวดพาหุง
277     คารวะ6(มีเนื้อหาสาระ ป.6)
278     เงินกับงู
279     จักร 4
280    ไตรลักษณ์ พละ4 โลกธรรม8
281     ธรรมะจากตาลบัตร
282     อคติ 4(การ์ตูน)(มีเนื้อหาสาระ ป.5)
283     เยาชน 5ดี-(ทุกชั้นเรียน)
284     อสรพิษ 4ตัว(ความโกรธ)(มีเนื้อหาสาระ ป.5)
285     หลักการใช้ ธูป เทียนและการกราบ(1)
286     พุทธศาสนสุภาษิต (ป1-ป6)(มีเนื้อหาสาระ-ประถมชั้นเรียน)
287     บทที่ 5 หลักการอ่านบาลี
288     นิทานเณรพยอม จอมยุ่ง 2
289     นิทานครอบครัวตัวดี(แม่อีหนูชู2นิ้ว)
290     นิทานเลือดแม่เพื่อลูก
291     นิทานวิธีหาลูกสะใภ้
292     นิทานหลวงพ่อสอนธรรม(พาหุง)
293     นิทานอย่าเห็นแก่หวย (เลข 3 ตัว)
294     มงคล38(มีเนื้อหาสาระ-ประถมชั้นเรียน)
295     บทที่ 6 กฎแห่งกรรม(ดอกบัว)
296     สอนธรรมวิภาค(นักธรรม-ธรรมศึกษาตรี)
297     คำถาม ใครตอบเอ่ย
298     ทำวัตรสวดมนต์ (พม,ธีระพล)
299     ดรุณธรรม
300     คนผ่านทาง
301     การบริหารจิต และ การเจริญปัญญา
302     กุศโลบายการปฏิบัติธรรม
303     อริยสัจ ปฏิจจสมุปบาท กรรม
304     เกมทายนิสัยจากตัวเลข
305     เกมส์ฝึกคิด
306     บุญ - บาป
307     พื้นฐานการเทศน์ (บรรยายพระนักเผยแผ่)
308     บรรยายปฏิบัติธรรม
309     คำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
310     พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์
311     ความประมาท
312     ความเป็นมาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
313     กฎหมายยาเสพติด
314     การนำหลักธรรมมาใช้ในการบริหารการศึกษา
315     การฝึกการเป็นผู้นำตามแนวพุทธ
316     คุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน
317     เทคนิคทำให้หาย โกรธ
318     ธรรมะผู้บริหาร
319     พระสงฆ์กับการพัฒนาศีลธรรมเยาวชน
320     สารพันกราบลา 1
321     อยู่อย่างเป็นสุขในโลกยุคไอที

         หมายเหตุ :  หน้านี้ไม่ใช่ตัวสื่อครับเป็นเพียการแสดงรายการสื่อของ Powerpoint ทั้งหมด
ที่ได้อัพโหลดไปแล้ว 321 เรื่อง   กรุณาเลือกดาวน์โหลดตามหัวข้อสื่อนั้น ๆ    ปุ่มดาวน์โหลดจะถูกซ่อนไว้ ตอบขอบคุณเพื่อกำลังใจผู้จัดทำก่อนจึงจะเห็นปุ่มดาวน์โหลดครับ
 
อัพโหลดเพิ่มใหม่อีก 31 รวมเป็น 351 เรื่อง
320     สารพันกราบลา ๑
321     อยู่อย่างเป็นสุขในโลกยุคไอที
322     รัตนตรัย 3
323    ธรรมวิภาคธ.ศ.โท
324    ศาสนพิธีธ.ศ.โท
325    อนุพุทธประวัติธ.ศ.โท  
326    อุโบสถศีลธ.ศ.โท
327    คำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
328    ทำไมเด็กไทยไม่เข้าวัด    
329    พิธีกรรมศาสนาพุทธ
330    ลีลาแบบฮาๆ
331    วันเข้าพรรษา
332    วันอาสาฬหบูชา
333    ศาสนพิธี
334    กุศลกรรมบถ10
335    เข้าใจในมิตร(มิตรแท้-มิตรเทียม)
336    เบญจศีล
337    ประวัติพระพุทธศาสนา
338    มารยาทไทย
339    ระวังอย่าให้อาย!
340    วัฒนธรรมชาวพุทธ
341    วันออกพรรษา
342    วิธีสร้างสุข5
343    ศิลปการพูด
344    สถานการณ์เด็ก อมรวิศ
345    สถานการณ์วัยรุ่นไทย
346    สังคมศึกษา_ป.3_เรื่องวันเข้าพรรษา
347    สังคมศึกษา_ป.5สมบัติของผู้ดี
348    สังคมศึกษา-วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12
349    สังคหวัตถุ4
350    สารานิยธรรม6
351    หน้าที่ชาวพุทธ3
niralai
ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ
 • UID1
 • สมัครเมื่อ2013-03-04
 • ใช้งานล่าสุด2017-03-26
 • ผู้ติดตาม18
 • ติดตาม2
 • โพสต์1655
 • โปรไฟล์http://www.watsuanvang.com/
 • วันเกิด1952-12-19
 • เงิน3390บาท
 • ความดี4303คะแนน
 • จิตพิสัย0คะแนน
 • เครดิต0คะแนน
 • บริจาค0คะแนน
 • ผู้สนับสนุน
 • ถ้วยทอง
 • ดาวราตรี
 • แตรดุริยางค์
 • บริการชุมชน
 • ไฟนักบุกเบิก
 • แฟนพันธุ์แท้
 • โซฟาสีแดง
 • ดารา
 • ผึ้งน้อยจอมพลัง
 • สมาชิก
 • ชื่นชอบ
 • ยอดนักเขียน
ราศีธนู(ราศีของท่าน) :
ถูกใจ36
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สื่อการสอน ผู้พัฒนา ศูนย์สื่อการสอนพระพุทธศาสนาวัดสวนวาง ต.แม่นางขาว อ.คุระบุรี จ.พังงา  
[และอย่าลืมแสดงความคิดเห็นขอบคุณ ก่อนดาวน์โหลดสื่อการสอนที่นี่]
ตั้งกระทู้-ตอบกระทู้-ส่งข้อความไม่เป็น =>>>คลิกที่นี่วิธีใช้เว็บวัดสวนวาง
ต้องการแสดงความคิดเห็นติชมเสนอแนะเว็บวัดสวนวาง =>>>คลิกที่นี่

คลิกดูรายละเอียดลิงค์แจกสื่อที่นี่
ลิงค์โพสต์นี้#
โพสเมื่อ : 2013-03-29 01:14
สุดยอดมากครับ
ลิงค์โพสต์นี้#
โพสเมื่อ : 2013-04-05 06:27
มีประโยชน์มากครับ
ลิงค์โพสต์นี้#
โพสเมื่อ : 2013-05-16 14:12
มันโหลดได้รึป่าวแต่ชอบน่าจะมีความรู้มากๆ
4ลิงค์#
โพสเมื่อ : 2013-05-16 15:45
ขณะนี้อัพโหลดให้ดาวน์โหลดไปได้แล้วจำนวน 100 เรื่อง   ส่วนที่เหลือจะค่อยๆทยอยอัพไปเรื่อยจนกว่าจะครบครับ
5ลิงค์#
โพสเมื่อ : 2013-06-11 16:45
สุดยอดดดดดดดดดดดดดดดดดด
6ลิงค์#
โพสเมื่อ : 2013-06-27 00:32
ขอบคุณคะ
7ลิงค์#
โพสเมื่อ : 2013-06-30 14:53
ขอขอบพระสำหรับท่านมาก
8ลิงค์#
โพสเมื่อ : 2013-06-30 14:55
ขขอขอบพระคุณเป็นอย่างมาก
9ลิงค์#
โพสเมื่อ : 2013-07-23 12:49
มีประโยชน์มากมายค่ะ
10ลิงค์#
โพสเมื่อ : 2013-07-28 20:51
โหลดไง
11ลิงค์#
โพสเมื่อ : 2013-07-28 21:01
reonado:โหลดไงกลับไปที่บทความต้นฉบับ
หน้านี้เป็นเพียงแสดงรายการของ Powerpoint ทั้งหมด  เลือกโหลดตามหัวข้อกระทู้ที่โพสต์ไว้แล้วประมาณเกือบ 300 หัวข้อ  ปุ้มดาวน์โหลดจะถูกซ่อนไว้ ตอบขอบคุณแล้วจะเห็นปุ่มดาวน์โหลดครับ
12ลิงค์#
โพสเมื่อ : 2013-08-03 19:16
niralai: หน้านี้เป็นเพียงแสดงรายการของ Powerpoint ทั้งหมด  เลือกโหลดตามหัวข้อกระทู้ที่โพสต์ไว้แล้วประมาณเกือบ 300 หัวข้อ  ปุ้มดา...กลับไปที่บทความต้นฉบับ
ขอบคุณมากจ้า
13ลิงค์#
โพสเมื่อ : 2013-08-08 19:02
มีประโยชน์มากๆครับ  จะเอาไปสอนเด็กๆ
14ลิงค์#
โพสเมื่อ : 2013-08-08 19:09
ขอบคุณครับ
ก่อนหน้า

ขึ้นไปข้างบน
" />